Viewing 10 comments - 1 through 10 (of 53 total)
  • කදිම උදාහරණයක් සල්ලි තියෙන දමිළ ඩයස්පෝරාව අපේම උන් මුදලට අරන් ලොකු ප්‍රයෝග කරන හැටි.එංගලන්තයේ සල්ලි කාරයෙක්ලු අයිතිකාරයා.අනුමානයක් නැහැ කොටි ලයිකා පොහොසතා නැත්නම් ඒවගේ කොටි ඩයස්පෝරා කාරයෙක්ල. මෙයා .ඇයි ඉංග්‍රිසි නොවේ සිංහල ඒ කොල්ලන්ට නොඉගෙනවන්නේ? කොහොමද එතකොට ඉංග්‍රිසි දන්න මුං අපේ ඡාතික කංඩායමට රිංගුව දවසක සිංහල විතරක් දන්නා අපේ ඡාතික කංඩායමේ ඉන්න අපේ කොල්ලන්ට උන්ට කථාකරන්න වෙන්නෙත් ඉංග්‍රිසියෙන්මයි.දුරදිග බලන්න. මෙයා එංගලන්තයේ දමිළ කෙනාගෙන් ලැබෙන මුදලට කුලියට කහින කෙනෙක්.මෙයාට එංගලන්තයේ සල්ලි කාරයා උදව්කලේ මේ යටි අදහසින් කියා අහන ඕනෑ කෙනෙකුට තේරෙනවා.

  • We need to put an immediate stop to this pathetic dialogue between two of our commentators talking about their schools ad nauseum during commentary be in the LPL or in international games. Such childish talk on the international stage shows nothing but their naivety & stupidity. Will the SLC take immediate steps to stop these two clowns & remove them from future stints. In fact they give quite a distorted view of our school system to the world as we are only of some alien saint schools in the country.

  • Well I don’t agree with you giving Mendis’ s place to Kamindu M. Kamindu is a very poor fielder dropping catches & has not grabbed opportunities given to him before except that one innings. The same can be said about Oshada.We have to look beyond those two. A main reason I see for this debacle is scheduling these two Tests immediately after the one dayers in Zimbabwe. Most batsmen, Dimuth, Mendis, Sadeera & DDs were in one day mould. The board sacrificed these two Tests I think to play the LPL. Otherwise there should have been some three day/four day games at home for these batters before the Tests. Other important step is to remove the reluctant captain from his post because he has no responsibility now. He is above reproach now because he would say ,did n’t I say I want to quit.DDS as captain & retain the same team but give them adequate practice & time playing 3/4 day games when switching from one day games to Tests.

  • Or Chandimal in Dasun’s place. Dasun does not bring anything to the ODI team & specially in the subcontinent his bowling won’t stand up. A few options in Dasun’s place,Chandimal/Nuwenidu or Dananjaya or other.After the WC someone younger should be promoted as the captain.

  • The main issue is the captain. Is he fit to be in the playing X1 at the first place? Not at all.Then who should lead?Dimuth looks the obvious choice with his recent good form, he should be tried in Zimbabwe & bring in Dananjaya or someone else eg Nuwenidu at his place.

  • Look at some members of this born again clique holding powerful positions in our cricket.Sangha,Mahela,Ashley,Mohan,Ravin,Samantha Dodanwela,Jerome Jayaratna ,Kalpage,Kaluwitharanaetc.Even president Shammi is born again sympathizer because his wife & all children are born again. Some of them would try to tell they are Christians/Catholics only but you can understand they are giving all hidden support to this cult for obvious reasons keeping a blind eye.This is just the tip.This committee is not powerful enough to dig deep.Ashley Silva was criticized as the worst CEO in the country but how he is still there?Our long standing cultural Pirith ceremony was stopped .The most notorious man should be Jerome Jayaratna because he holds a lot of power through Namal. Immediate actions should be taken to replace this board & remove Sanga,Mahela ,Kalpage & Jerome Jayaratna. Of course the white ICC too will support the born again clan, so we have to fight it out.

  • Born again cult (& Burghers) run a grip in the SLC.Vandersay enjoys a free ride all the time.Pastor Jerome, Umpire Lyndal, Ashley Silva,Mohan Silva,Jerome Jayaratna,Sangha,Mahela,Kalpage,Ravin W. Samantha D, Hathura ,Shammi ,Godfrey etc what more proof you want holding all top positions.COPE named Ashley as the worst CEO in the country but he still enjoys & warms it over a decade now.Not just reports we want urgent effective actions.They have stopped the Pirith Ceremony for departing teams which is our culture.Bring an interim board asap .

  • Born again cult (& Burghers) run a grip in the SLC.Vandersay enjoys a free ride all the time.Pastor Jerome, Umpire Lyndal, Ashley Silva,Mohan Silva,Jerome Jayaratna,Sangha,Mahela,Kalpage,Ravin W. Samantha D, Hathura ,Shammi ,Godfrey etc what more proof you want holding all top positions.COPE named Ashley as the worst CEO in the country but he still enjoys & warms it over a decade now.Not just reports we want urgent effective actions.They have stopped the Pirith Ceremony for departing teams which is our culture.Bring an interim board asap .

  • Another low confidence & lack of self respect player in the calibre of Bhanuka & Diccka. All his good knocks given by his supreme man, always a long eulogy upstairs whenever he does occasional good. Scoring low pace LPL will reveal his deficiencies soon, of course unless divine help always with him.He can ask the supreme daily how much he is going to score in the next game as Yeheli revealed. That is the secret dialogue we have to respect.The other two have failed miserably in spite of Supreme help but ,but for Sri Lanka’s sake we will see his God would make a difference this time that this chap would succeed with lack of confidence in his own abilities.

  • This is a powerful Tamil christian rich business clan’s shady business. Main thing coming out from this is Dinesh was doing shady deals.Why such an eminent person going to meet a fellow at the cemetry?That is the most important question.He himself had driven there.Does any normal person go to the cemetry to meet any?The last place someone would like to go if not for a funeral is the cemetry.He seemed gone there very easily so had been there many times. He was so relaxed having a snack on the way..The government will try to cover this because this will reveal these christian Tamil clan including Mahendrans Maharajahs (Brian Thomas previous employer) are master crooks. Surely Maharajahs there, they don’t even put this in the news item.Some love triangle probably gone bust here.Maharajahs, Shafters, Brians all connected to cricket board. SLC Born again group should be investigated.Where was Pastor Jerome?Get Yeheli Sangakkara speak to God to reveal all in an instant..Come on Yeheli.

Viewing 10 comments - 1 through 10 (of 53 total)