යලට මහට ලකුණු ගහනව කියන කුසල් ගැන විදූ කියපු රිදෙන කතාව

Rate this post

8 points
Upvote Downvote

Leave a Reply