මාලි පටලවලා චන්දිට මඩ පහර ගහයි. නායක සිහින දකින අදෘශ්‍යමාන නායකයා ගොඩ යයිද?

Leave a Comment