2019 ලෝක කුසලානය ජයගන්නා කණ්ඩායම පිලිබදව ඇලන් ඩොනල්ඩ්ගෙන් ප්‍රකාශයක් මෙන්න

2019 ලෝක කුසලානය ආරම්බයට දින ලන්වත්ම ඒ ගැන කතාබහ වන ප්‍රමාණයද වැඩි වේ. මැයි 30 වනදා ඇරබෙන ලෝක කුසලානය දිනා ගන්නා කණ්ඩායම පිලිබදව පරන ක්‍රීඩකයින් මෙන්ම ක්‍රිකට් විචාරකයින්ද විවිද මත පල කරයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මෞලි මන්ගල්‍ය වන ලෝක කුසලානය ඇරඹෙන තුරු සියලු දෙනාම සිටින්නේ නොයිවසෙල්ලෙනි. මෙවර ලෝක කුසලානයට සහබාගී වන කණ්ඩායම් වලින් ඇතැම් කණ්ඩායම් පෙලක් […]

Leave a Comment