අතුරු කමිටු බෑ, ක්‍රිකට් නිලවරණය නියමිත දිනට ඕන – ICC

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය යොදා ගත් දින අනුව නියමිත දිනට පවත්වන්නැයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (අයිසීසීය) ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාට දන්වා තිබේ. මෙවර නිලවරණයට දූෂිත පිරිස් එක්ව ඇති බව සහ දුෂණ මර්දන ඒකකයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටුවන තෙක් ක්‍රිකට් නිලවරණය කල් දමා, අතුරු කමිටුවක් යටතේ පරිපාලනයක් ස්ථාපිත කිරීමට අමාත්‍යවරයා අයිසීසීයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණි.

Rate this post

47 points
Upvote Downvote

Leave a Reply