සංගාගේ අඩිපාරේ යන ත්‍රිත්ව විදුහලේ දක්ෂයා හසිත බෝයගොඩ