අතීතය සුන්දරයි. සමහර දේවල් ගැන දුක හිතෙනවා- සනත් මතකය අවදි කරයි

Rate this post

500 points
Upvote Downvote

3 Comments

Leave a Reply

Leave a Reply